Състав 
ИМЕ:
Силян Сибинов Арсов
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
13. 07. 1954 г., гр. Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен с 2 деца
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1969 - 1973
Техникум по електротехникагр. Русе
СпециалностЕлектрообзавеждане
с отличен успех
1975 – 1980
ВММЕСС - гр. Русе
(сега РУ „Ангел Кънчев”)
Специалност “ЕСЕО”-
електро-инженер с мн. добър успех
1985-1986
Висш машинно-електротехнически институт-гр. София
Специалност “ЕИТ и програмиране”- магистър с отличен успех
1986
 
Институт за усъвършенстване на учители - гр. София
Педагогически клас-квалификация -
Втори клас-квалификация
1990
ФПК при
РУ „Ангел Кънчев
Пет месечен редовен интензивен курс по английски език - с отличен успех
1999 - 2002
РУ  „Ангел Кънчев
Катедра  „КСТ”
Докторантура чрез самостоятелна подготовка
2007г.
РУ „Ангел Кънчев
Катедра „КСТ”
Придобита образователна и  научна степенДоктор
по научна специалност: 02.21.07. “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
въз основа на успешно защитена дисертация пред СНС поЕлектронна и компютърна техника” – ТУ-София.
 
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Писмено и говоримо английски и руски езици
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1980 - 1981
Дунавски драгажен флот-гр.Русе
Ръководител секция
1981 - 1988
Техникум по ЖП Транспорт - гр. Русе
Учител по електроника и информатика
1988 - 1991
 
Технически университетгр. Русе,
кат. “Компютърни системи
Асистент
1991 - 1995
Русенски университетАнгел Кънчев
кат. “Компютърни системи
Старши асистент
1995 -
Русенски университетАнгел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи и технологии
Главен асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
(през различни периоди от 1988 г. до сега):
 
·Програмни системи и езици (практ. упражнения);
·Програмно осигуряване на ЕЦМ (лекции и практ. упражнения);
·Програмно осигуряване на системи за управление (лекции и практ. упражнения);
·Бази от данни и информационни системи (лекции и практ. упражнения);
·Програмиране 2-ра част (лекции и практ. упражнения);
·Бази от данни (лекции и практически упражнения);
·Технология на разработване на програмно осигуряване (практ. упражнения);
·Системи за бизнес моделиране (практ. упражнения);
·Свързани с горните дисциплини курсови проекти.
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Автоматизирани системи за обработка на информация и управление;
·Бази от данни;
·Достъп до бази от данни на ограничен естествен език.
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Автор и съавтор на около 25 публикации.
Представен е списък на една част от публикациите:
·Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Integrated Database Management System with Restricted Natural Language Queries. Information Technologies and Control, № 1, UAI, Sofia, 2005, pp. 15-21.
·Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Approach for Synthesis of Restricted Bulgarian Natural Language Queries Constructions. In the Proceedings of International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications and Information Systems Analysis and Synthesis, Volume 3, Orlando, Florida, USA, July 21-25, 2004, pp. 142 - 147.
·Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Approach for Designing a Restricted Bulgarian Natural Language Database Query System. In the Proceedings of 19th International CODATA Conference ”The Information Society: New Horizons for Science“, Berlin, Germany, November 7-10, 2004.
· Rachev, B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. In the Proceedings of the 7th EC-GI&GIS Workshop, Potsdam, Germany, June 13-15, 2001.
·Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Approach for Computer-Aided Training of Databases with Restricted Bulgarian Natural Language Queries. In the Proceedings of the First International Congress on Perspectives on University Education in the 21ST Century, Istanbul, Turkey, May 27-29, 2004, pp. 244 - 258.
·Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Approach for Design of the Object-Oriented Databases with Restricted Natural Language Access. In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2003, Sofia, Bulgaria, June 19-20, 2003, pp. II.13-1- II.13-6.
·Arsov, Silyan. An Approach for Response Generation of Restricted Bulgarian Natural Language Queries. In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2004, Ruse, Bulgaria, June 17-18, 2004, pp. II.9-1 II.9-6.
·Арсов, Силян, Борис Рачев. Графични спецификации на концептуални схеми на бази от данни с използването на модифициран модел “обекти-връзки”. Сборник доклади на Национална конференция „Компютърни системи и технологии” - КомпСисТех’2000, София, България, 22-23 юни, 2000, стр. III.8-1- III.8-6.
·Арсов, Силян. Архитектура на система за управление на бази от данни с естественоезикови заявки. Известия на съюза на учените - Русе, серия “Технически науки”, том 1, Русе, 1998, стр. 59 - 61.
·Арсов, Силян, И. Желязкова. Семантични модели на заявки на ограничен български език към бази от данни от тип „същност-връзка” – Сборник доклади на Национална конференция „Автоматика и информатика’ 97”, София, 13-16 октомври 1997, стр. 77-80.
·Арсов, Силян, И. Желязкова. Един начин за вътрешно представяне на бази от данни от тип „същност-връзка” с естественоезиков интерфейс – Юбилейна научна сесия’ 97, „35 години Технически университет– Варна”, Варна, 16-18 октомври, 1997.
·Рачев, Б., И. Вълова, С. Арсов. Бази от данни-проектиране, създаване и работа в средата на ORACLE. Русе, ПБ-Русенски университет, 2002, 177 с. (Учебник)
·Вълова, И., С. Арсов, Ръководство за практически упражнения по Бази от данни, Русе, Авангард принт, 1998, 116с. (Ръководство за пр. упражнения)
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
1996
TEMPUS_JEP-11392
 
Реструктуриране на учебните планове и програми по компютърни системи и технологии
1998
TEMPUS_JEP 11392
 
Институционално изграждане и обучение на публична администрация
1999
TEMPUS_IB 14350
 
Институционално изграждане
и обучение на членове
на неправителствени организации
2004,2005
 
SOCRATES
66673 -IC-1-2002-1-BG-ERASMUS-EUC-1
 
Обмен на студенти и преподаватели.
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университетАнгел Кънчев
кат. “Компютърни системи и технологии
 
тел:
+359-(0)82 888-276
 
факс:
+359-(0)82 45-07-34
 
GSM:
+359-(0)889 18 69 69
 
e-mail:
sarsov@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
Русе – 7017, ул. „Йоаким Груев” 3,
ж.к. “Дружба-3”, бл 52, вх.’А’, ет. 6, ап.18
 
тел:
+359-(0)82-86-24-10