Концепция за развитие
на катедра
"КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

ОСНОВНА ЦЕЛ
на предстоящия мандат:
Утвърждаване на катедрата като регионален образователен и научен център в областта на компютърните системи и технологии с чувствително присъствие в националното и европейското образователно и изследователско пространство.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Тази най-важна за катедрата дейност трябва да отговаря на основните изисквания на Европейския съюз към системата на висшето образование, които са записани в декларациите, приети и подписани от Министрите на образованието в Сорбоната (1998), Болоня (1999 г.), Саламанка (2001 г.), Прага (2001 г.), Берлин (2003 г.) и др.
В този сектор трябва да се работи за:
Перманентното осъвременяване на учебните планове и програми, хармонизирането им с европейските и балансирането им по отношение на аудиторната заетост и самостоятелната работа на студентите.
Издаване на учебни пособия с актуално съдържание и оригинално оформление на хартиен и електронен носител, а също и в Интернет по всички основни дисциплини от учебния план. Актуализиране на указанията за курсово и дипломно проектиране.
Непрекъснато модернизиране на материално-техническата база при пълно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии.
Провеждане на целогодишна целенасочена рекламна кампания за привличане на кандидат-студенти от страната и най-вече от чужбина.
Въвеждане и утвърждаване на системата за осигуряване качеството на обучение.
Търсене и използване на методи и средства за мотивиране на субектите и обектите на учебния процес към по-активно и ефективно участие в него.
Утвърждаване на водещата роля на катедрата при въвеждането на иновационни образователни технологии и в изграждането на виртуалното образователно пространство в България. Въвеждане на дистанционно обучение и обучение на чужд език в някоя от магистърските програми.
Сдружаване с други катедри и институти на БАН за съвместна образователна дейност.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА и ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Актуализиране на научните направления на катедрата и укрупняване на научните колективи.
Участие в конкурсите на университетския фонд "Научни изследвания" и на националния съвет "Научни изследвания".
Участие в конкурсите на европейски и др. международни научноизследователски програми като Шестата рамкова програма на ЕС, Програмата на НАТО "Наука за мир", Европейската инициатива "ЕВРИКА", Пакта за стабилност и др.
Ежемесечно провеждане на научни семинари, на които да се обсъждат резултатите от работата на научните колективи и на отделни колеги.
Участие в научни сесии и конференции, в т.ч. и международни с предварително обсъждане на докладите.
Участие в организирането и провеждането на международната конференция КомпСисТех.
Публикуване на резултатите от НИР в български и чуждестранни списания.
Организиране и провеждане на Дни на специалността.
Участие в организирането и провеждането на студентски олимпиади по програмиране и на конкурси за най-информативен и атрактивен студентски уеб сайт.
Внедряване на резултатите от НИР в практиката чрез договори по НИС.

РАЗВИТИЕ на КАДРОВИЯ НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ
Създаване на условия за зачисляване в докторантура и за успешна защита на дисертациите в срок, вкл. и чрез изпращане на докторанти на специализация за три и повече м есеца в европейски университети по програмата Сократ Еразъм.
Задържане на защитилите докторанти на преподавателска работа в катедрата.
Създаване на условия за бързото хабилитиране на докторите.
Създаване на условия за растеж на доцентите.
Участие в създаването на специализиран научен съвет към Виртуалния факултет по информационни и комуникационни технологии.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Финансово стабилизиране на Катедрата:
 • чрез увеличаване на собствените приходи от:
  • таксите за обучение;
  • поръчковото и платеното обучение;
  • обучението на чуждестранни студенти;
  • дистанционното обучение;
  • договори по НИС;
  • спонсори и дарители;
  • продажби на ДМА;
 • чрез активизиране участието в конкурси на:
  • Центъра КСОУВО към МОН;
  • Националния съвет "Научни изследвания" към МОН;
  • Европейски и други международни образователни програми;
  • Европейски и други международни научноизследователски програми.
Започване на подготовка за 30-годишния юбилей на Катедрата в т.ч.:
 • Реновиране на всички лаборатории
 • Реновиране на кабинетите.
 • Реновиране на коридорите и стълбищата.
 • Европеизиране на санитарните възли.
Непрекъснато обновяване компютърния парк на катедрата, увеличаване броя и мощността на катедрените сървъри, подобряване на структурата и разширяване на компютърната мрежа, осигуряване на високо скоростна връзка с Интернет.
Доставка на специализирана техника и софтуер за специфичните нужди на определени дисциплини.
Развиване на катедрения център за подготовка и издаване на учебна и научна литература на хартиен и електронен носител, а също и в Интернет.
Създаване на предпоставки и постепенно индивидуализиране на заплатите и допълнителното материално стимулиране.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Стимулиране участието в конкурси за финансиране на проекти от отворените за България европейски образователни и научноизследователски програми.
Укрепване и разширяване на мрежата от университети и фирми от Европа и света, с които Катедрата поддържа активни контакти и сътрудничи в различни области.
Увеличаване на броя на преподавателите и студентите, изпращани и пристигащи ежегодно по европейски програми на специализация съответно в западни университети и в РУ.

ДРУГИ
Поддържане на благоприятен за работа микроклимат в Катедрата.
Стимулиране участието на студентите и докторантите в живота на Катедрата.
Поддържане на активни контакти с Професионалната гимназията по електротехника и електроника, Математическата гимназия и Гимназиите с преподаване на чужд език.
Поддържане на активни контакти с фирмите от компютърния бранш и с общинската и областната управа.

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА
в най-близък план е успешната АКРЕДИТАЦИЯ на специалността "Компютърни системи и технологии" с активното участие на всички членове на Катедрата.