Състав 
ИМЕ:
Ангел Сотиров Смрикаров
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
19 август 1949 г.
гр. Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен с 2 деца
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1965 - 1968
Техникум по електротехника - Русе
Специалност “Радио и телевизия”
Среден успех от дипломата 6.00
Златен медал
1968 - 1969
Висш мшинно-електротехнически институт - София
Специалност “Изчислителна техника”
1969 - 1974
Киевски политехнически институт
Специалност “Изчислителна техника”
Среден успех от следването 6,00
Оценка на дипломната работа 6.00
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Руски – много добре
Немски – добре
Английски  –  средно
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1974 - 1975
ВИММЕСС – гр. Русе,
кат. “Изчислителна техника”
Стажант асистент
 
1975 - 1977
ВИММЕСС – гр. Русе,
кат. “Изчислителна техника”
Асистент
 
1977 – 1982
ВТУ “Ангел Кънчев”,
кат. “Изчислителна техника”
Старши асистент
 
1982 - 1997
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи”
Главен асистент
1997 -
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи и технологии”
Доцент
1990 -
Институт по научно приборостроене
Ръководител
1996 - 2000
Факултет “Електротехника, електроника, автоматика”
Зам. декан НКР
2000 - 2004
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Зам.ректор НКР
2004 -
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Ръководител катедра КСТ
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Организация на компютъра;
·Едночипови микрокомпютри;
·Специализирани микропроцесорни системи.
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Иновативни образователни технологии (e-Learning, m-Learning)
·Методи и средства за автоматизация на изпитването и изследването на обекти и процеси
·Методи и средства за автоматизация на проектирането и тестирането на микропроцесорни устройства и системи
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Автор и съавтор на:
17 авторски свидетелства за изобретения;
147 научни статии и доклади;
13 научни съобщения на семинари в Германия;
1 книга;
8 учебни пособия;
1 WEB базиран справочник за докторанти.
 
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма, проект
Функция
Име на проекта
1994
TEMPUS_JEP
07653
 
Изграждане на Междууниверситетски център за съвременни образователни технологии и учебни програми
1995
TEMPUS_JEP
09349
 
Междууниверситетска мрежа за чуждоезиково обучение
1996
TEMPUS_JEP
11392
Координатор
Реструктуриране на учебните планове и програми по компютърни системи и технологии
1998
TEMPUS_IB
13561
 
Институционално изграждане и обучение на публична администрация
1999
TEMPUS_IB
14350
Мениджър
Институционално изграждане
и обучение на членове
на неправителствени организации
2001
2004
SOCRATES
ThematicNetworks 213871-CP-1,2,3-2001-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Координатор
Европейска мрежа за обучение на бакалаври и магистри по компютинг.
2004
2007
 
SOCRATES                      
Thematic Network 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Координатор
Европейска мрежа за обучение на докторанти по компютинг.
2006
2008
LEONARDO
2005-BG/05/B/F/LA-166019
 
Изучаване на чужд език по всяко време и навсякъде с мрежата LinguaNet.
 
2002
 
еОбучение
Координатор
Създаване на виртуално образователно пространство в България:
·Виртуална катедра по компютинг
·Виртуален факултет по ИКТ
·Български виртуален университет
·Национална мрежа от виртуални библиотеки
2008
2011
Thematic Network, No 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Координатор
Учене, изследване и иновации в компютърното обучение
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи и технологии”
 
тел:
+359-(0)82 888 743
+359-(0)82 841 621
 
факс:
+359-(0)82 841 621
 
GSM:
+359-(0)889 313 876
 
e-mail:
asmrikarov@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
Русе 7020
ул. “Плевен”, № 3
кв. “Възраждане-Юг”
бл. “Перущица” вх. З
 
тел:
+359-(0)82-876 067