Състав 
ИМЕ:
Георги Стефанов Георгиев
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
неженен
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
        Висше
ВИММЕСС-Русе
Автоматизация на производството
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Руски език
Английски език -
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
17.03.97
РУ "Ангел Кънчев", кат. КСТ  
гл. асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Дискретни структури и моделиране
·Цифрова обработка на сигнали
·Моделиране и симулация
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Системи за управление
·Обработка на сигнали
·Изследване на операции
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Георгиев, Г. Ст., Е. Р. Рац. Относно един метод за синтез на дискретно управление при ограничение и определено времетраене на преходния процес. Сборник научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том 26, серия 6, "Автоматика и изчислителна техника". Русе, 1984, стр. 25 - 31.
 
Георгиев, Г. Ст. Допълнително построение или тригонометрия? Сборник "Математика и математическо образование". София, изд. на БАН, 1985, стр. 638 - 644.
 
Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи. Обучението по математика, кн. 1, 1987, стр. 36 - 41.
 
Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Един метод за доказване на геометрични неравенства чрез алгебрични и обратно. Математика, бр. 2, 1987, стр. 13 - 18.
 
Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Метаморфозите на неравенството на Финслер - Хадвигер. Сборник "Математика и математическо образование". София, изд. на БАН, 1988, стр. 523 - 528.
 
Янкова, М., Г. Ст. Трендафилов, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева, Г. Гачевски. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИЯ (за студенти-чужденци от подготвителния курс). Русе, Печатна база при ВТУ "А. Кънчев", 1985, 84 стр.
 
Пантелеев, Д., Г. Гачевски, М. Янкова, П. Петров, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева. МАТЕМАТИКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ. Русе, Печатна база при ВТУ "А. Кънчев", 1988, 544 стр.
 
Георгиев, Г. Ст. Модифицирано z - преобразуване на функция с чисто закъснение. Годишник на ТУ - Русе, 1990.
 
Георгиев, Г. Ст., Пл. К. Маноилов. Апаратна реализация на цифров ПИД - регулатор. Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА' 96. София, Съюз по автоматика и информатика, 1996, стр. 190 - 191.
 
Георгиев, Г. Ст., И. М. Вълова. Върху един метод за синтез на оптимално по бързодействие цифрово управление. Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 36, секция 2, "Електротехника, електроенергетика, електроника, автоматика и комуникационна техника", Русе, 1996, стр. 164 - 168.
Маноилов, Пл. К., Г. Ст. Георгиев. Регулиране на ток при управление на асинхронен двигател с микропроцесорна система. сп. "Автоматика и информатика", № 2, 1998, стр. 41 - 45.
Георгиев, Г. Ст. Ръководство за решаване на задачи по дискретни структури, втора част. Марковски вериги и системи за масово обслужване. Русе, Авангард принт, 1998, 136 стр.
 
Георгиев, Г. Ст. Моделиране на системи за масово обслужване с MS Excel. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 45 – 49.
 
Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Симулация на системи за масово обслужване с MS Excel.. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 50 – 54.
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
1998
 
 
TEMPUS S_JEP-11392-96
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017, ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
 
тел:
+359-(0)82 888 681
 
факс:
+359-(0)82 45 07 34
 
GSM:
 
 
e-mail:
gstefanov@ecs.uni-ruse.bg